En línia amb els valors i responsabilitat social de Sant Joan de *Déu València, s’està incorporant la promoció de la igualtat de manera transversal en tot el treball que desenvolupem. Una de les accions més importants per a aconseguir aquest fi és el Pla d’Igualtat 2020-2022 que va aconseguir la seua validació i visat a l’inici de l’any per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. A més se’ns ha concedit el Segell *Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats. Aquest distintiu s’atorga a aquelles entitats que presenten un Pla d’Igualtat que oriente tot el treball cap a una igualtat real dins de l’entorn laboral fomentant la conciliació laboral i familiar, podent corregir qualsevol desigualtat de gènere que puga existir.

 

El Pla d’Igualtat vigent, ens permet la millora de les condicions laborals de dones i homes, millora el clima laboral en generar relacions més equilibrades, millorant per tant l’eficiència i eficàcia dels recursos humans, així com les condicions i qualitat de vida de les persones i, per tant, de la societat. La inversió en igualtat entre dones i homes és una inversió en qualitat, que és un dels valors fonamentals en què se sustenta el treball de l’organització.

 

Tot el treball de disseny i gestió del Pla d’Igualtat, així com els temes relacionats amb igualtat, s’han desenvolupat per la Comissió d’Igualtat, constituïda des de 2019. Aquesta comissió és un grup de treball format per 8 persones de l’entitat amb representants dels treballadors i treballadores, un representant del comité de direcció i una representant sindical. De manera voluntària treballen per a assolir l’objectiu principal de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’entitat, així com realitzar propostes de canvi.

 

La vigència i implementació del Pla d’Igualtat es contempla entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2022. Les 6 àrees principals que abasta el pla per a la seua innovació i millora inclouen mesures concretes amb accions emmarcades en:

 

1) Accés a l’ocupació, contractació i promoció.

2) Conciliació de la vida personal i laboral.

3) Formació en matèria d’igualtat.

4) Assetjament per raó de sexe i laboral.

5) Comunicació i llenguatge no sexista.

6) Salut laboral.