Política de Qualitat

L’Alberg de Sant Joan de Déu adscrit a Sant Joan de Déu Serveis Socials-València, entitat pertanyent a l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu té com a Missió:

“Acollir a les persones necessitades, respectant la seua dignitat cuidant i promovent la seua qualitat de vida”  

De la nostra Missió es desprenen els valors fonamentals que inspiren l’atenció en aquest centre i que han de marcar les relacions dins de la Institució: Hospitalitat, Qualitat, Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat, tot açò portat més enllà de l’atenció a les persones aconseguint i marcant les relacions entre Germans, col·laboradors i voluntaris així com les relacions institucionals de l’organització. 

Per això,  en resposta a la nostra Missió, i en coherència amb els nostres valors, l’alberg es compromet a garantir que: 

– La persona atesa és el centre d’interès de les persones que formem l’equip d’atenció de l’Alberg. 

– Promovem i defensem els drets de les persones necessitades tenint en compte la seua dignitat com a persona. 

– Treballem la promoció personal. 

– Reconeixem el dret de les persones ateses a ser informades i a participar sobre els aspectes més rellevants de la seua estada i objectius de treball. 

– Mantenim el secret professional respecte a les dades personals i privats de cadascuna de les persones ateses. 

– Respectem la llibertat de consciència de les persones ateses i dels treballadors pel que demanem que s’accepte i respecte la identitat dels nostres centres. 

– Realitzar una gestió eficaç i eficient dels recursos. 

– Valorem i promovem les qualitats i professionalitat dels treballadors. Estimulem a participar activament en la missió de l’Ordre. 

– Ens oposem a l’ànim de lucre, observem i exigim, que es respecten les normes econòmiques justes. 

Per tal d’assolir tot allò, la Direcció de l’Alberg de Sant Joan de Déu Serveis Socials-València, adquireix els següents compromisos:

– Que la millora de la qualitat siga un compromís d’adreça i de cadascun dels empleats. 

– Complir amb tots els requisits dels nostres usuaris, requisits legals, reglamentaris i altres requisits que subscriga. 

– Oferir un servei d’acolliment i intervenció social especialitzat i personalitzat d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i ètica professional. 

– Facilitar als usuaris els recursos i el suport personal necessari per a aconseguir la inserció sense oblidar que ells són els protagonistes d’aquest procés. 

– Garantir la satisfacció de l’usuari i garantir el compliment dels requisits, necessitats i expectatives de les nostres parts interessades. 

– Desenvolupar amb transparència els objectius al servei dels usuaris. 

– Aconseguir una cultura de millora contínua a través de la gestió permanent dels processos. 

– Establir llits d’informació i comunicació que faciliten la participació i el compromís dels treballadors amb els objectius de qualitat del centre. 

La Política de Qualitat compta amb el respatler de la Direcció de l’Alberg de Sant Joan de Déu i és coneguda i aplicada per tot el personal. L’adreça es compromet a facilitar els mitjans necessaris al seu abast per a aconseguir l’establit en aquesta Política, assegurant la seua actualització, el seu enteniment i difusió a tots els nivells. Així mateix, es compromet a revisar periòdicament l’estratègia del centre, adequant-la als canvis que puguen ocórrer en el seu context. 

La Direcció 

A València, a 3 d’Abril De 2018